Hướng dẫn Java Design Pattern – Intercepting Filter

Intercepting Filter Pattern là gì?

Intercepting filter pattern là một Java EE pattern, được sử dụng khi muốn thực hiện một vài xử lý trước (pre-processing) khi request được ứng dụng đích (target) xử lý hoặc sau (post-processing) khi response được trả về từ target.

Các Filter được định nghĩa và áp dụng trên yêu cầu (request) khi chuyển request đến ứng dụng đích thực tế (target). Các Filter có thể thực hiện xác thực (authentication), ủy quyền (authorization), nén dữ liệu (compressing), ghi nhật ký (logging) hoặc theo dõi yêu cầu (tracking) và sau đó chuyển yêu cầu đến các trình xử lý tương ứng.

Các Filter được thực thi một cách trong suốt, phía client và target không hề biết sự tồn tại của nó.

Tìm Java job lương cao trên TopDev ngay!

Cài đặt Intercepting Filter Pattern như thế nào?

Intercepting Filter Pattern

Các thành phần tham gia mẫu Intercepting filter pattern:

 • Filter : chịu trách nhiệm thực hiện một vài xử lý trước khi request được target xử lý hoặc sau khi response được trả về từ target.
 • Target : là một đối tượng xử lý lý chính, một trình xử lý yêu cầu.
 • Filter chain : chứa một chuỗi các Filter sẽ được thực hiện trên target theo thứ tự được xác định.
 • Filter manager : quản lý các Filter và Filter Chain.
 • Client : đối tượng gửi request đến target hoặc nhận response từ target.

  Hướng dẫn Java Design Pattern – Memento

  Một số Patterns hay sử dụng trong React

Ví dụ sử dụng Intercepting Filter Pattern

Giả sử chúng ta có một ứng dụng cần ghi log, xác thực tất cả request đến hệ thống trước khi target xử lý. Chương trình của chúng ta như sau:

Intercepting Filter Pattern

HttpRequest.java

package com.gpcoder.patterns.other.filter;

import lombok.Data;

@Data
public class HttpRequest {

  private String clientIp;
  private String targetUrl;
}

Filter.java

package com.gpcoder.patterns.other.filter;

public interface Filter {
  void doFilter(HttpRequest request);
}

TrackingFilter.java

package com.gpcoder.patterns.other.filter;

public class TrackingFilter implements Filter {

  @Override
  public void doFilter(HttpRequest request) {
    System.out.println("Tracking request: " + request);
  }
}

AuthenticationFilter.java

package com.gpcoder.patterns.other.filter;

public class AuthenticationFilter implements Filter {

  @Override
  public void doFilter(HttpRequest request) {
    System.out.println("Authenticating request: " + request);
  }
}

Target.java

package com.gpcoder.patterns.other.filter;

public class Target {

  public void execute(HttpRequest request) {
    System.out.println("Executing request: " + request);
  }
}

FilterChain.java

package com.gpcoder.patterns.other.filter;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class FilterChain {

  private List<Filter> filters = new ArrayList<>();

  private Target target;

  public void addFilter(Filter filter) {
    filters.add(filter);
  }

  public void doFilter(HttpRequest request) {
    // Do some pre-processing
    for (Filter filter : filters) {
      filter.doFilter(request);
    }

    // Execute actual processing by target
    target.execute(request);

    // Do some pos-processing
  }

  public void setTarget(Target target) {
    this.target = target;
  }
}

FilterManager.java

package com.gpcoder.patterns.other.filter;

public class FilterManager {

  private FilterChain filterChain;

  public FilterManager(Target target) {
    filterChain = new FilterChain();
    filterChain.setTarget(target);
  }

  public void addFilter(Filter filter) {
    filterChain.addFilter(filter);
  }

  public void filterRequest(HttpRequest request) {
    filterChain.doFilter(request);
  }
}

Client.java

package com.gpcoder.patterns.other.filter;

public class Client {

  private FilterManager filterManager;

  public Client(FilterManager filterManager) {
    this.filterManager = filterManager;
  }

  public void sendRequest(HttpRequest request) {
    filterManager.filterRequest(request);
  }
}

InterceptingFilterPatternExample.java

package com.gpcoder.patterns.other.filter;

public class InterceptingFilterPatternExample {

  public static void main(String[] args) {
    FilterManager filterManager = new FilterManager(new Target());
    filterManager.addFilter(new TrackingFilter());
    filterManager.addFilter(new AuthenticationFilter());

    HttpRequest request = new HttpRequest();
    request.setClientIp("127.0.0.1");
    request.setTargetUrl("/home");

    Client client = new Client(filterManager);
    client.sendRequest(request);
  }
}

Output của chương trình:

Tracking request: HttpRequest(clientIp=127.0.0.1, targetUrl=/home)
Authenticating request: HttpRequest(clientIp=127.0.0.1, targetUrl=/home)
Executing request: HttpRequest(clientIp=127.0.0.1, targetUrl=/home)

Lợi ích của Intercepting Filter Pattern là gì?

 • Có thể thêm một vài xử lý trước hoặc sau khi request, response được target xử lý thực sự.
 • Giảm kết dính giữa các thành phần trong ứng dụng, mỗi filter chịu trách nhiệm một phần riêng.
 • Tăng khả năng tái sử dụng lại.
 • Dễ dàng thêm/ bớt filter mà không ảnh hưởng đến Business Logic.

Bài viết gốc được đăng tải tại gpcoder.com

Xem thêm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev