Top 5 câu hỏi phỏng vấn C++ hay và khó

Quay lại với chuỗi bài câu hỏi phỏng vấn, bài viết này liệt kê 5 câu hỏi phỏng vấn C++. Bài viết này liệt kê 5 câu câu hỏi đi từ dễ tới khó.

Do C++ cũng giống như các ngôn ngữ lập trình đối tượng khác, nên một số câu hỏi về OOP và nguyên lý chung của ngôn ngữ sẽ không đề cập trong bài viết này để tiết kiệm thời gian cho anh em nha. Những cái đó kiểu gì trước khi phỏng vấn anh em cũng phải xem lại, mà xem là xem chung chứ không phải chỉ xem cho C++ ha.

Ok, bắt đầu thôi. Gét gô

1. Con trỏ trong C++ là gì?

Câu hỏi đầu tiên phỏng vấn C++ không thể nào mà bỏ qua được con trỏ (pointer). Anh em dân tình ai code C++ hoặc giảng dạy về C++ lúc nói với đồng nghiệp hoặc học sinh là anh code C++. Đầu tiên là ngưỡng mộ, sau đó là câu hỏi “Ủa ông còn nhớ con trỏ trong C++ hả?”.

phỏng vấn c++Hết hồn chim én liền

Vậy con trỏ trong C++ là gì?. Tại sao mọi người thường nhớ về C++ là nhớ tới con trỏ?

Pointer is a variable that stores the memory address as its value. Con trỏ là biến chỉ tới giá địa chỉ bộ nhớ có giá trị của biến.

string category = "Phỏng vấn c++"; // Biến category có kiểu dữ liệu là string 

cout << category; // Xuất ra giá trị của biến category (Phỏng vấn c++)
cout << &category; // Xuất ra địa chỉ bộ nhớ của biến category (0x6dfed4)

Vậy con trỏ trong C++ sử dụng làm gì?

They enable programs to simulate call-by-reference as well as to create and manipulate dynamic data structures. Iterating over elements in arrays or other data structures is one of the main use of pointers. Con trỏ cho phép chương trình gọi theo kiểu tham chiếu, cũng như các thao tác tạo, thao tác tới cấu trúc dữ liệu động. Lặp lại các phần tử trong mảng hoặc các cấu trúc dữ liệu khác. Đây là một trong các cách sử dụng chính của con trỏ.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
void geeks()
{
  int var = 20;
 
  // declare pointer variable
  int* ptr;
 
  // note that data type of ptr and var must be same
  ptr = &var;
 
  // assign the address of a variable to a pointer
  cout << "Value at ptr = " << ptr << "\n";
  cout << "Value at var = " << var << "\n";
  cout << "Value at *ptr = " << *ptr << "\n";
}
// Driver program
int main() 
{ 
 geeks(); 
 return 0;
}

Như ví dụ trên đây sẽ cho ra output

Value at ptr = 0x7ffe454c08cc // Địa chỉ của biến ptr 
Value at var = 20 // Giá trị của biến var
Value at *ptr = 20 // Giá trị của biến ptr

Anh em lưu ý là & sẽ trả về địa chỉ của biến đó. Còn * sẽ trả về giá trị của biến đó được lưu ở địa chỉ cố định (located at the address).

Một số câu hỏi anh em có thể ôn luyện thêm:

 • Copy constructor trong C++ là gì?
 • Tính module (modularity) trong C++
 • Sự khác biệt giữa method override và method overloading trong C++

  So sánh giữa C++ và Golang 
  Nạp chồng toán tử trong C++

2. Sự khác biệt giữa virtual function và pure virtual function

Câu hỏi phỏng vấn C++ thứ hai liên quan tới VF (virtual function) và PVF (pure virtual function). Vẫn là các câu hỏi liên quan tới khái niệm, nhưng nếu có thể anh em nên show ra ví dụ. Như vậy vừa dễ nhớ vừa thuyết phục hơn cho người phỏng vấn.

2.1 Virtual function

Virtual function is a member function that is declared within the base class and can be redefined by the derived class. Virtual function là một hàm thành viên được khai báo trong lớp cơ sở (base class) và có thể được định nghĩa lại ở lớp dẫn xuất (devired class)

Vừa là nhắc lại vừa để cho dễ hiểu hơn anh em có thể xem lại ví dụ này

#include <iostream> 
using namespace std; 
class base 
{ 
  public: 
  void show() 
  { 
    std::cout << "Base class" << std::endl; 
  } 
}; 
class derived1 : public base 
{ 
  public: 
  void show() 
  { 
    std::cout << "Derived class 1" << std::endl; 
  } 
}; 
class derived2 : public base 
{ 
  public: 
  void show() 
  { 
    std::cout << "Derived class 2" << std::endl; 
  } 
}; 
int main() 
{ 
  base *b; 
  derived1 d1; 
  derived2 d2; 
  b=&d1; 
  b->show(); 
  b=&d2; 
  b->show(); 
  return 0; 
}

derived 1 và derived 2 đều kế thừa base class, kế thừa method show(). Hai class đó cũng được khai báo 2 biến d1 và d2. Mặc dù là b chứa địa chỉ của cả b1 và b2 nhưng khi b gọi show() nó sẽ luôn gọi method show của lớp base class. Không gọi show của derived 1 và derived 2

Giải pháp lúc này ta viết function show với keywords virtual.

virtual void show() 
{ 
  std::cout << "Base class" << std::endl; 
}

Nhiều vị trí tuyển dụng C++ đãi ngộ tốt trên TopDev

2.2 Pure Virtual Function

Pure thì có thêm chữ pure thôi mà. Đúng như ý nghĩa của tên gọi (Pure – Nguyên bản). Nguyên bản anh em hiểu kiểu như vị mộc không có thêm phụ gia gì hết.

A pure virtual function is a “do nothing” function. Here “do nothing” means that it just provides the template, and derived class implements the function. Pure virtual function là “do nothing” function. Ở đây do nothing có nghĩa là nó chỉ cung cấp mẫu, còn cần làm gì thì derived class phải tự làm.

Có hai cách để khai báo các hàm này

// Thứ nhất là return 0, thứ hai là không return gì cả
virtual void display() = 0; 
virtual void display() {}

Anh em có thể tham khảo thêm ví dụ này để hiểu về pure function

#include <iostream> 
using namespace std; 
// Abstract class 
class Shape 
{ 
  public: 
  virtual float calculateArea() = 0; // pure virtual function. 
}; 
class Square : public Shape 
{ 
  float a; 
  public: 
  Square(float l) 
  { 
    a = l; 
  } 
  float calculateArea() 
  { 
    return a*a; 
  } 
}; 
class Circle : public Shape 
{ 
  float r; 
  public: 
   
  Circle(float x) 
  { 
    r = x; 
  } 
  float calculateArea() 
  { 
    return 3.14*r*r ; 
  } 
}; 
class Rectangle : public Shape 
{ 
  float l; 
  float b; 
  public: 
  Rectangle(float x, float y) 
  { 
    l=x; 
    b=y; 
  } 
  float calculateArea() 
  { 
    return l*b; 
  } 
}; 
int main() 
{ 
   
  Shape *shape; 
  Square s(3.4); 
  Rectangle r(5,6); 
  Circle c(7.8); 
  shape =&s; 
  int a1 =shape->calculateArea(); 
  shape = &r; 
  int a2 = shape->calculateArea(); 
  shape = &c; 
  int a3 = shape->calculateArea(); 
  std::cout << "Area of the square is " <<a1<< std::endl; 
  std::cout << "Area of the rectangle is " <<a2<< std::endl; 
  std::cout << "Area of the circle is " <<a3<< std::endl; 
  return 0; 
}

Một số câu hỏi xem thêm:

 • Run time polymorphism và polymorphism khác nhau như thế nào?
 • Copy constructor trong C++ là gì?

3. Câu hỏi từ code ví dụ

Câu hỏi thứ 3 phỏng vấn C++ là câu hỏi về code. Code đây không có nghĩa là ngồi code, mà cho đoạn code và hỏi anh em về giá trị output. Tất nhiên để có kết quả đúng thì một số khái niệm anh em cần nắm rõ.

Giá trị i và j sẽ bằng bao nhiêu sau khi thực hiện đoạn code này?. Tại sao?

int i = 5;
int j = i++;

Đáp án cho câu hỏi này là i thì bằng 6, nhưng j lại chỉ bằng 5. Anh em nào lau chau trả lời cả i và j đều bằng 6 là sai.

Để giải thích cho kết quả, anh em cần xem lại kiến thức về ++ increment và — decrement trong C++. Các toán tử này khi đứng trước một biến.

Những câu như thế này nói là hỏi mẹo cũng không đúng. Vì nó là kiến thức cơ bản trong ngôn ngữ lập trình. Có gì anh em nhớ xem lại. Nếu ++ đứng trước thì giá trị đó sẽ ngay lập tức được tăng và gán vào cho j. Còn như ví dụ trên kia, khi ++ nằm phía sau biến, giá trị ban đầu của i sẽ đem gán vào cho j trước. Sau khi có gọi j thì giá trị của j mới tăng theo i, chuyển thành 6.

Một số câu hỏi có thể xem thêm:

 • Sự khác biệt giữa struct và class trong C++
 • Các kiểu data type trong C++

4. Phân bổ và giải phóng bộ nhớ trong C++ như thế nào?

Sau khi đã lướt qua OOP, con trỏ, code ví dụ các kiểu thì câu hỏi thứ 4 phỏng vấn C++ liên quan tới bộ nhớ. Phần này thường hay được hỏi để đánh giá Senior. Người phải review code kĩ, code sao tránh tràn bộ nhớ.

Ngoài ra, C++ thường xuyên được sử dụng trong mạch, trong lập trình với dữ liệu, ram giới hạn.

Câu trả lời cho phần này cũng đơn giản. Để cấp phát bộ nhớ thì như các ngôn ngữ khác, chúng ta sử dụng từ khoá new. Còn từ khoá delete sử dụng để xoá bộ nhớ được cấp phát trước đó.

int value=new int; 		//allocates memory for storing 1 integer
delete value;     		// deallocates memory taken by value

int *arr=new int[10];  	//allocates memory for storing 10 int
delete []arr;       	// deallocates memory occupied by arr.

5. Sự khác biệt giữa C và C++

Câu hỏi thứ 5, cũng là câu hỏi phỏng vấn C++ cuối cùng trong bài viết này liên quan tới sự khác nhau giữa ngôn ngữ C và C++.

Tất nhiên một số anh em có thể thành thạo nhiều hơn một ngôn ngữ lập trình (Java, Golang, Python, Nodejs). Nên so sánh sự khác nhau giữa các ngôn ngữ luôn là một câu hỏi phỏng vấn hay. Ngoài hiểu biết ngôn ngữ khác, anh em còn có thể chức tỏ mức độ hiểu biết của mình về C++0.

Sự khác biệt giữa C và C++ có bao gồm một số ý sau đây:

 • C++ hỗ trợ tham chiếu (pass by reference), trong khi C không hỗ trợ
 • Một số tính năng như functions, function overloading, inheritance, templates, và virtual functions chỉ có ở C++
 • Trong C thì exception được xử lý theo kiểu if else
 • Cái quan trọng C là ngôn ngữ lập trình thủ tục procedural programming. Trong khi C++ hỗ trợ cả lập trình thủ tục và hướng đối tượng (object-oriented programming)

Trên đây chỉ là một số khác biệt cốt lõi, những khác biệt nho nhỏ khác anh em có thể tham khảo tại đây.

6. Kiến thức thêm chuẩn bị phỏng vấn C++

Trường hợp có bỏ sót nội dung nào anh em cứ comment, tui sẽ viết tiếp phần 2. Cứ mỗi phần là 5 câu nha anh em

Cảm ơn anh em đã đọc bài – Thank you for your time – Happy coding!

Tác giả: Kiên Nguyễn

Xem ngay những tin đăng tuyển dụng IT mới nhất trên TopDev