Lập trình viên tại Việt Nam cần ít nhất 5 năm để hiểu rõ một công nghệ!

                                                                                                       TopDev via Noria