Viết một chatbot đơn giản với Python3

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Việt Hưng

Chatbot là gì?

Trước khi thò tay vào hì hục code, ta cần hiểu chatbot là gì đã?

Chatbot là một chương trình thực hiện cuộc hội thoại qua phương pháp gửi nhận văn bản hoặc các object như hình ảnh, file, … Chú ý Chatbot không nhất thiết là phải thông minh, là phải dùng trí tuệ nhân tạo, etc …

Có bao giờ sắp đến giao thừa hay một dịp mà bạn muốn nhắn tin cho nhiều người vào 12h đêm mà bạn không thể dậy được, hoặc bạn quá lười để làm một việc lặp đi lặp lại? Câu trả lời là viết một chatbot và hẹn giờ cho nó.

  Trải nghiệm lần đầu viết thư viện Python từ ngôn ngữ biên dịch

Viết chatbot

Trong bài viết này mình sử dụng 2 thư viện có sẵn trên mạng là fbchatschedule do đó bạn cần tạo virtualenv trước tiên, sau đó dùng pip để cài 2 lib trên rồi tạo một file code python tùy ý, ở đây mình dùng chatbot.py.

Đầu tiên, import những lib mình cần

import logging
import os
import time
from threading import Thread
from fbchat import Client
from fbchat.models import Message, ThreadType
import schedule

Sau đó tạo một class Bot kế thừa Client:

class Bot(Client):

Tạo 1 function trong class Bot để thực hiện gửi tin nhắn, dưới đây là code của mình:

class Bot(Client):
  def do_something(self):
    #Đổi tên function cho phù hợp
    logging.basicConfig(level=logging.INFO)
    lst_id = [...] # List chứa fb id của những người bạn muốn gửi
    for user_id in lst_id:
      self.send(Message(text="Chúc mừng năm mới"),
           thread_id=user_id, thread_type=ThreadType.USER)
      self.sendLocalImage('/home/dosontung007/Pictures/wallpaper.png', message=Message(text='Chúc mừng năm mới'),
                thread_id=user_id, thread_type=ThreadType.USER)
      logging.info('Sent success to %s' % str(user_id))

Và để nhận được tin nhắn từ những người gửi cho mình cho mình , ta viết function onMessage trong class Bot và xử lí các tin nhắn đó:

def onMessage(self, message_object, author_id, thread_id, thread_type, **kwargs):
  lst_msg = list('Chúc mừng năm mới')
  if author_id != self.uid and message_object.text in lst_msg:
    self.send(Message(text='Năm mới chúc .....'),
         thread_id=author_id,
         thread_type=thread_type)

Tham khảo thêm tại https://fbchat.readthedocs.io/en/master/

  Tại sao phải chọn giữa R hay Python trong khi bạn có thể chọn cả 2?

Job thực hiện việc gửi tin nhắn trong này đó là:

Bot(os.environ['USERNAME_'], os.environ['PASSWORD']).do_something()

Class Bot kế thừa Client, khi tạo một Bot object, ta cần truyền 2 tham số là username và password của Facebook của bạn. Do đó bạn cần set value cho 2 var USERNAME_ và PASSWORD bằng câu lệnh export var=value trong bash trước khi chạy chương trình (vì ta không muốn ghi trực tiếp password vào file code – lộ mật khẩu nếu up lên GitHub). Lưu ý USERNAME_ chứ không phải USERNAME.

Bây giờ còn một công việc duy nhất là hẹn giờ cho job làm việc thôi!

def job():
  Bot(os.environ['USERNAME_'], os.environ['PASSWORD']).do_something()


def send_msg():
  schedule.every().day.at('00:00').do(job_that_executes_once))

  while True:
    schedule.run_pending()
    time.sleep(1)

Thay đổi 00:00 bằng thời gian mà bạn muốn hẹn giờ.

Để nhận được message, ta sử dụng function listen từ Client , về cơ bản listen khi chạy sẽ truyền các arguments vào onMessage mỗi lần Facebook bạn có event mới (VD: có người nhắn cho bạn, bạn nhắn cho người khác hoặc tin nhắn trong nhóm, …):

def reply_msg():
  Bot(os.environ['USERNAME_'], os.environ['PASSWORD']).listen()

Ở function main, mình sử dụng lib threading để chạy song song 2 job là reply_msg và send_msg :

def main():
  Thread(target=send_msg).start()
  Thread(target=reply_msg).start()

Cuối cùng cũng xong .Sau tất cả, đây là một con chatbot hoàn chỉnh :

import logging
import os
import time
from threading import Thread

from fbchat import Client
from fbchat.models import Message, ThreadType
import schedule


class Bot(Client):
  def onMessage(self, message_object, author_id, thread_id, thread_type, **kwargs):
    lst_msg = list('Chúc mừng năm mới')
    if author_id != self.uid and message_object.text in lst_msg:
      self.send(Message(text='Năm mới chúc .....'),
           thread_id=author_id,
           thread_type=ThreadType.USER)


  def do_something(self):
    logging.basicConfig(level=logging.INFO)
    user_ids = ['100012610305665']
    for user_id in user_ids:
      self.send(Message(text="Chúc mừng năm mới"),
           thread_id=user_id, thread_type=ThreadType.USER)
      self.sendLocalImage('/home/dosontung007/Pictures/wallpaper.png', message=Message(text='Chúc mừng năm mới'),
                thread_id=user_id, thread_type=ThreadType.USER)
      logging.info('Sent success to %s' % "100012610305665")


def job_that_executes_once():
  Bot(os.environ['USERNAME_'], os.environ['PASSWORD']).something()
  return schedule.CancelJob


def reply_msg():
  Bot(os.environ['USERNAME_'], os.environ['PASSWORD']).listen()


def send_msg():
  schedule.every().day.at('00:00').do(job_that_executes_once))
  while True:
    schedule.run_pending()
    time.sleep(1)


def main():
  thread1 = Thread(target=send_msg)
  thread2 = Thread(target=reply_msg)

  thread1.start()
  thread2.start()

  thread1.join()
  thread2.join()


if __name__ == '__main__':
  main()

Bây giờ export username, password rồi chạy thôi. Và đây là thành quả:

Viết một chatbot đơn giản với Python3

Nếu bạn muốn chạy luôn mà không cần hẹn giờ thì chỉ cần xoá function job_that_executes_once và thay function send_msg bằng:

def send_msg():
  Bot(os.environ['USERNAME_'],os.environ['PASSWORD']).do_something()

HẾT.

Bài viết gốc được đăng tải tại pp.pymi.vn

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm tuyển dụng python nhiều vị trí hấp dẫn tại TopDev