Tìm hiểu phương thức slice của mảng trong JavaScript

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Phương thức **slice** (copy cho em một miếng) có thể sử dụng trên 2 kiểu String và Array

Cách sử dụng cơ bản thì ta có thể truyền vào index bắt đầu, và index kết thúc (kết quả tả về không bao gồm index kết thúc)

Tìm hiểu phương thức slice của mảng trong javascript

Index kết thúc cũng có thể bỏ qua, lúc này nó sẽ hiểu là lấy hết luôn các phần tử còn lại.

Tìm hiểu phương thức slice của mảng trong javascript

Và nếu mà chúng ta truyền giá trị index kết thúc nó lớn hơn chiều dài của mảng, thì nó cũng không lỗi, mà trả về toàn bộ như không truyền vào

Tìm hiểu phương thức slice của mảng trong javascript

Còn vui vui, bạn không truyền vào index bắt đầu luôn, thì nó cũng không lỗi nốt, mà sẽ sao y toàn bộ các phần tử vào mảng mới

Xem thêm các việc làm JavaScript hấp dẫn tại TopDev

Tìm hiểu phương thức slice của mảng trong javascript

Với index bắt đầu nhận vào là undefined nó sẽ hiểu là 0 (em cũng lại javascript)

Tìm hiểu phương thức slice của mảng trong javascript

Index bắt đầu lớn hơn độ dài của array? Nó sẽ cho ta kết qua là một mảng rỗng

Tìm hiểu phương thức slice của mảng trong javascript

Chưa đủ thú vị? Vậy truyền vào số âm thì sao?

Tìm hiểu phương thức slice của mảng trong javascript

Lúc này nó sẽ được tính theo cơ chế index ngược, các giá trị âm sẽ được tính theo index: thằng cuối cùng là -1, áp cuối là -2, và cứ tiếp tục đi ngược lên.

Tìm hiểu phương thức slice của mảng trong javascript

  Sự khác nhau của bộ 3 Slice, Splice và Split trong Javascript
  12 thủ thuật hữu ích trong JavaScript

Chúng ta có thể dùng nó để lấy các phần tử từ phải qua trái (2 phần tử cuối, 3 phần tử cuối, ví dụ vậy)

Tìm hiểu phương thức slice của mảng trong javascript

Đối với String thì cũng cách dùng cũng tương tự như Array (mai quá!)

Tìm hiểu phương thức slice của mảng trong javascript

Mình nghĩ slice cũng là một trong những phương thức chúng rất hay sử dụng, như trong reducer của redux, dùng nó để sao y một state nào đó. Nên việc nắm vững, thực hành với nó nhiều là điều rất chi cần thiết.

https://dev.to/sandeshgit/understanding-the-slice-method-in-javascript-the-basics-negative-indexing-and-the-concept-of-shallow-copy-3m3i

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm tin tuyển dụng lập trình viên mới nhất