Sử dụng Topic Exchange (Publish/Subscribe) trong RabbitMQ

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan

Trong các bài viết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về Direct Exchange và Fanout Exchange. Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một loại exchange khác là Topic Exchange.

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev

  Kết nối RabbitMQ sử dụng Web STOMP Plugin
  Sử dụng binding Exchange to Exchange trong RabbitMQ

Flow của một Message trong Topic Exchange

Topic exchange (amq.topic) định tuyến message tới một hoặc nhiều queue dựa trên sự trùng khớp giữa routing key và pattern. Topic exchange được sử dụng để thực hiện định tuyến thông điệp multicast. Loại Exchange này thường được sử dụng để thực hiện các biến thể của Pub/Sub pattern.

Ví dụ một vài trường hợp sử dụng:

 • Phân phối dữ liệu liên quan đến vị trí địa lý cụ thể.
 • Xử lý tác vụ nền được thực hiện bởi nhiều workers, mỗi công việc có khả năng xử lý các nhóm tác vụ cụ thể.
 • Cập nhật tin tức liên quan đến một category hoặc gắn tag.
 • Điều phối các dịch vụ của các loại khác nhau trong cloud.

Một topic exchange sẽ sử dụng wildcard để gắn routing key với một routing pattern khai báo trong binding. Consumer có thể đăng ký những topic mà nó quan tâm.

Routing Key trong Topic Exchange:

 • Một Routing Key trong Topic Exchange phải bao gồm 0 hoặc nhiều từ phân cách bởi dấu chấm (.).
 • Routing Key trong Topic Exchange còn gọi là Routing Pattern.
 • Routing Pattern tương tự như Regular expression, nhưng chỉ các wildcard *. và # được sử phép.

Ý nghĩa các wildcard được sử dụng là:

 • * : có nghĩa là chính xác một từ được phép.
 • # : có nghĩa là 0 hoặc nhiều số từ được phép.
 • . : có nghĩa là dấu phân cách từ. Nhiều từ chính được phân tách bằng dấu phân cách dấu chấm.

Ví dụ:

 • java.* : được đăng ký bởi tất cả những key với pattern bắt đầu bằng java và theo sau là chính xác một từ bất kỳ.
  • Những key sau là hợp lệ: java.core, java.gpcoder.
  • Những key sau là không hợp lệ: java, java.core.gpcoder.
 • java.*.gpcoder : được đăng ký bởi tất cả những key với pattern bắt đầu bằng java, theo sau là chính xác một từ bất kỳ và kết thúc là gpcoder.
  • Những key sau là hợp lệ: java.core.gpcoder, java.collection.gpcoder.
  • Những key sau là không hợp lệ: java.gpcoder, java.core.variable.gpcoder.
 • java.# : được đăng ký bởi tất cả các key bắt đầu với java.
  • Những key sau là hợp lệ: java, java.gpcoder, java.core.gpcoder.
  • Những key sau là không hợp lệ: core.java, core-java.com.
 • java.#.gpcoder : được đăng ký bởi tất cả những key với pattern bắt đầu bằng java và kết thúc là gpcoder.
  • Những key sau là hợp lệ: java.gpcoder, java.core.gpcoder, java.collection.map.gpcoder.
  • Những key sau là không hợp lệ: java.gpcoder.com, java.core.gpcoder.com.
 • #.gpcoder.com : được đăng ký bởi tất cả những key với pattern kết thúc là gpcoder.com.
  • Những key sau là hợp lệ: gpcoder.com, java.gpcoder.com, core.java.gpcoder.com.
  • Những key sau là không hợp lệ: java.gpcoder, gpcoder.com.java.

Flow của một Message trong Topic Exchange như sau:

 • Một Queue được tạo và binding tới một Topic Exchange với một routing key pattern (P).
 • Một Producer sẽ tạo một Message với một routing key (K) và publish tới Exchange.
 • Một Message được Exchange chuyển đến Queue nếu Pattern P match với Key K.
 • Consumer đăng ký tới Queue để nhận Message.

Ví dụ Topic Exchange trong RabbitMQ

Trong ví dụ này, tôi tạo một Topic Exchange có tên GPCoderTopicExchange, tạo 2 Queue binding tới Topic Exchange này:

 • QJava : Queue này sẽ nhận tất cả message có Key match với routing key “java.*.gpcoder.com“. Nghĩa là chỉ nhận các message cho một topic Java cụ thể từ gpcoder.com, chẳng hạn: java.core.gpcoder.com, java.collection.gpcoder.com.
 • QAll : Queue này nhận tất cả message có Key match với routing key “#.gpcoder.com“. Nghĩa là nhận tất cả message từ gpcoder.com, chẳng hạn: design-pattern.gpcoder, java.gpcoder.com, creational.design-pattern.gpcoder.com.

Một số class của chương trình:

 • ConnectionManager : hỗ trợ tạo Connection đến RabbitMQ.
 • TopicExchangeChannel :  class util hỗ trợ tạo Echange, Queue, binding Queue đến Exchange, publish/ subscribe message, …
 • Constant : định nghĩa constant chứa các thông tin về tên Exchange, Queue.
 • Producer: để gửi Message đến Exchange.
 • Consumer: để nhận Message từ Queue.
 • App: giả lập việc gửi nhận Message thông qua Topic Exchange của RabbitMQ.

ConnectionManager.java

package com.gpcoder.topicexchange;

import com.rabbitmq.client.Connection;
import com.rabbitmq.client.ConnectionFactory;

import java.io.IOException;
import java.util.concurrent.TimeoutException;

public class ConnectionManager {

private ConnectionManager() {
super();
}

public static Connection createConnection() throws IOException, TimeoutException {
ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
factory.setHost("localhost");
return factory.newConnection();
}
}

TopicExchangeChannel.java

package com.gpcoder.topicexchange;

import com.rabbitmq.client.BuiltinExchangeType;
import com.rabbitmq.client.Channel;
import com.rabbitmq.client.Connection;

import java.io.IOException;

public class TopicExchangeChannel {

private String exchangeName;
private Channel channel;
private Connection connection;

public TopicExchangeChannel(Connection connection, String exchangeName) throws IOException {
this.exchangeName = exchangeName;
this.connection = connection;
this.channel = connection.createChannel();
}

public void declareExchange() throws IOException {
// exchangeDeclare( exchange, builtinExchangeType, durable)
channel.exchangeDeclare(exchangeName, BuiltinExchangeType.TOPIC, true);
}

public void declareQueues(String ...queueNames) throws IOException {
for (String queueName : queueNames) {
// queueDeclare - (queueName, durable, exclusive, autoDelete, arguments)
channel.queueDeclare(queueName, true, false, false, null);
}
}

public void performQueueBinding(String queueName, String routingKey) throws IOException {
// Create bindings - (queue, exchange, routingKey)
channel.queueBind(queueName, exchangeName, routingKey);
}

public void subscribeMessage(String queueName) throws IOException {
// basicConsume - ( queue, autoAck, deliverCallback, cancelCallback)
channel.basicConsume(queueName, true, ((consumerTag, message) -> {
System.out.println("[Received] [" + queueName + "]: " + consumerTag);
System.out.println("[Received] [" + queueName + "]: " + new String(message.getBody()));
}), consumerTag -> {
System.out.println(consumerTag);
});
}

public void publishMessage(String message, String messageKey) throws IOException {
// basicPublish - ( exchange, routingKey, basicProperties, body)
System.out.println("[Send] [" + messageKey + "]: " + message);
channel.basicPublish(exchangeName, messageKey, null, message.getBytes());
}
}

Constant.java

package com.gpcoder.topicexchange;

public final class Constant {

// Exchange

public static final String EXCHANGE_NAME = "GPCoderTopicExchange";

// Queue

public static final String JAVA_QUEUE_NAME = "QJava";

public static final String GENERAL_QUEUE_NAME = "QAll";

private Constant() {
super();
}

// Routing key pattern

public static final String JAVA_ROUTING_KEY = "java.*.gpcoder.com";

public static final String GPCODER_ROUTING_KEY = "#.gpcoder.com";

// Message key

public static final String JAVA_CORE_MSG_KEY = "java.core.gpcoder.com";

public static final String JAVA_MSG_KEY = "java.gpcoder.com";

public static final String DESIGN_PATTERN_MSG_KEY = "design-pattern.gpcoder.com";

public static final String NOT_MATCHING_MSG_KEY = "java.collection.gpcoder.com.vn";
}

Producer.java

package com.gpcoder.topicexchange;

import com.rabbitmq.client.Connection;

import java.io.IOException;
import java.util.concurrent.TimeoutException;

import static com.gpcoder.topicexchange.Constant.*;

public class Producer {

private TopicExchangeChannel channel;

public void start() throws IOException, TimeoutException {
// Create connection
Connection connection = ConnectionManager.createConnection();

// Create channel
channel = new TopicExchangeChannel(connection, EXCHANGE_NAME);

// Create topic exchange
channel.declareExchange();

// Create queues
channel.declareQueues(JAVA_QUEUE_NAME, GENERAL_QUEUE_NAME);

// Binding queues with routing key
channel.performQueueBinding(JAVA_QUEUE_NAME, JAVA_ROUTING_KEY);
channel.performQueueBinding(GENERAL_QUEUE_NAME, GPCODER_ROUTING_KEY);
}

public void send(String message, String messageKey) throws IOException {
// Send message
channel.publishMessage(message, messageKey);
}
}

Consumer.java

package com.gpcoder.topicexchange;

import com.rabbitmq.client.Connection;

import java.io.IOException;
import java.util.concurrent.TimeoutException;

import static com.gpcoder.topicexchange.Constant.*;

public class Consumer {

private TopicExchangeChannel channel;

public void start() throws IOException, TimeoutException {
// Create connection
Connection connection = ConnectionManager.createConnection();

// Create channel
channel = new TopicExchangeChannel(connection, EXCHANGE_NAME);

// Create topic exchange
channel.declareExchange();

// Create queues
channel.declareQueues(JAVA_QUEUE_NAME, GENERAL_QUEUE_NAME);

// Binding queues with routing key
channel.performQueueBinding(JAVA_QUEUE_NAME, JAVA_ROUTING_KEY);
channel.performQueueBinding(GENERAL_QUEUE_NAME, GPCODER_ROUTING_KEY);
}

public void subscribe() throws IOException {
// Subscribe message
channel.subscribeMessage(JAVA_QUEUE_NAME);
channel.subscribeMessage(GENERAL_QUEUE_NAME);
}

}

App.java

package com.gpcoder.topicexchange;

import java.io.IOException;
import java.util.concurrent.TimeoutException;

import static com.gpcoder.topicexchange.Constant.*;

public class App {

public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException {
// Create producers, queues and binding queues to Topic Exchange
Producer producer = new Producer();
producer.start();

// Publish some message
producer.send("[1] A new Java Core topic is published", JAVA_CORE_MSG_KEY);
producer.send("[2] A new Java general topic is published", JAVA_MSG_KEY);
producer.send("[3] A new Design Pattern topic is published", DESIGN_PATTERN_MSG_KEY);
producer.send("[4] Not matching any routing key", NOT_MATCHING_MSG_KEY);

// Create consumers, queues and binding queues to Topic Exchange
Consumer consumer = new Consumer();
consumer.start();
consumer.subscribe();
}
}

Output chương trình:

[Send] [java.core.gpcoder.com]: [1] A new Java Core topic is published
[Send] [java.gpcoder.com]: [2] A new Java general topic is published
[Send] [design-pattern.gpcoder.com]: [3] A new Design Pattern topic is published
[Send] [java.collection.gpcoder.com.vn]: [4] Not matching any routing key
[Received] [QJava]: amq.ctag-LiUyX8m4KIJu0Gb9WlpLdg
[Received] [QJava]: [1] A new Java Core topic is published
[Received] [QAll]: amq.ctag-nmlzYAixFEwB4P0-N6nltw
[Received] [QAll]: [1] A new Java Core topic is published
[Received] [QAll]: amq.ctag-nmlzYAixFEwB4P0-N6nltw
[Received] [QAll]: [2] A new Java general topic is published
[Received] [QAll]: amq.ctag-nmlzYAixFEwB4P0-N6nltw
[Received] [QAll]: [3] A new Design Pattern topic is published

Như bạn thấy:

 • Consumer binding đến Queue QJava chỉ nhận message được gởi từ message key “java.core.gpcoder.com”.
 • Consumer binding đến Queue QAll có thể nhận message gửi từ messag key “java.core.gpcoder.com”, “java.gpcoder.com” và “design-pattern.gpcoder.com”. Không nhận message từ “java.collection.gpcoder.com.vn” do message không phải gởi từ “gpcoder.com”.

Tài liệu tham khảo:

Bài viết gốc được đăng tải tại gpcoder.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev