Sử dụng Headers Exchange trong RabbitMQ

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan 

Trong các bài viết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về Direct ExchangeFanout Exchange và Topic Exchange. Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một loại exchange rất mạnh mẽ khác của RabbitM là Headers Exchange.

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev

  Sử dụng Alternate Exchange trong RabbitMQ
  Sử dụng binding Exchange to Exchange trong RabbitMQ

Flow của một Message trong Headers Exchange

Header exchange (amq.headers) được thiết kế để định tuyến với nhiều thuộc tính, để dàng thực hiện dưới dạng header của message hơn là routing key. Header exchange bỏ đi routing key mà thay vào đó định tuyến dựa trên header của message. Trường hợp này, broker cần một hoặc nhiều thông tin từ application developer, cụ thể là, nên quan tâm đến những tin nhắn với tiêu đề nào phù hợp hoặc tất cả chúng.

Headers Exchange rất giống với Topic Exchange, nhưng nó định tuyến dựa trên các giá trị header thay vì routing key.

Một Message được coi là phù hợp nếu giá trị của header bằng với giá trị được chỉ định khi ràng buộc.

Flow của một Message trong Headers Exchange như sau:

 • Một hoặc nhiều Queue được tạo và binding tới một Headers Exchange sử dụng các header property (H).
 • Một Producer sẽ tạo một Message với các header property (MH) và publish tới Exchange.
 • Một Message được Exchange chuyển đến Queue nếu Header H match với Header MH.
 • Consumer đăng ký tới Queue để nhận Message.

Có 2 loại matching được sử dụng để kiểm tra một Header của binding queue có match với một header từ message đến:

 • any: tương tự như logic OR, được biểu diễn trong các ràng buộc header property là {“x-match“, “any“, …} . Nghĩa là, một Message được gửi tới Exchange phải chứa ít nhất một trong các header mà Queue được liên kết, sau đó Message sẽ được chuyển đến Queue.
 • all: tương tự như logic AND, được biểu diễn trong các ràng buộc header property là {“x-match“, “and“, …} . Nghĩa là, các Message có tất cả các header được liệt kê của nó sẽ được chuyển tiếp đến Queue.

Ví dụ Topic Exchange trong RabbitMQ

Trong ví dụ này, tôi tạo một Headers Exchange có tên GPCoderHeadersExchange, tạo 3 Queue binding tới Headers Exchange này:

 • QDeveloper : Queue này sẽ nhận tất cả message có header là {“dev”, “Developer Channel”} hoặc {“general”, “General Channel”}.
 • QManager : Queue này nhận tất cả message có header là {“dev”, “Developer Channel”} hoặc {“general”, “General Channel”} hoặc {“manager”, “Manager Channel”}.
 • QPublished : Queue này nhận tất cả message có header là {“dev”, “Developer Channel”} và {“access”, “publish”}.

Một số class của chương trình:

 • ConnectionManager : hỗ trợ tạo Connection đến RabbitMQ.
 • HeadersExchangeChannel :  class util hỗ trợ tạo Echange, Queue, binding Queue đến Exchange, publish/ subscribe message, …
 • Constant : định nghĩa constant chứa các thông tin về tên Exchange, Queue.
 • Producer: để gửi Message đến Exchange.
 • Consumer: để nhận Message từ Queue.
 • App: giả lập việc gửi nhận Message thông qua Headers Exchange của RabbitMQ.

ConnectionManager.java

package com.gpcoder.headersexchange;

import com.rabbitmq.client.Connection;
import com.rabbitmq.client.ConnectionFactory;

import java.io.IOException;
import java.util.concurrent.TimeoutException;

public class ConnectionManager {

private ConnectionManager() {
super();
}

public static Connection createConnection() throws IOException, TimeoutException {
ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
factory.setHost("localhost");
return factory.newConnection();
}
}

TopicExchangeChannel.java

package com.gpcoder.headersexchange;

import com.rabbitmq.client.AMQP.BasicProperties;
import com.rabbitmq.client.BuiltinExchangeType;
import com.rabbitmq.client.Channel;
import com.rabbitmq.client.Connection;

import java.io.IOException;
import java.util.Map;

public class HeadersExchangeChannel {

  private String exchangeName;
  private Channel channel;
  private Connection connection;

  public HeadersExchangeChannel(Connection connection, String exchangeName) throws IOException {
    this.exchangeName = exchangeName;
    this.connection = connection;
    this.channel = connection.createChannel();
  }

  public void declareExchange() throws IOException {
    // exchangeDeclare( exchange, builtinExchangeType, durable)
    channel.exchangeDeclare(exchangeName, BuiltinExchangeType.HEADERS, true);
  }

  public void declareQueues(String ...queueNames) throws IOException {
    for (String queueName : queueNames) {
      // queueDeclare - (queueName, durable, exclusive, autoDelete, arguments)
      channel.queueDeclare(queueName, true, false, false, null);
    }
  }

  public void performQueueBinding(String queueName, Map<String, Object> headers) throws IOException {
    // Create bindings - (queue, exchange, routingKey)
    channel.queueBind(queueName, exchangeName, "", headers);
  }

  public void subscribeMessage(String queueName) throws IOException {
    // basicConsume - ( queue, autoAck, deliverCallback, cancelCallback)
    channel.basicConsume(queueName, true, ((consumerTag, message) -> {
      System.out.println("[Received] [" + queueName + "]: " + consumerTag);
      System.out.println("[Received] [" + queueName + "]: " + new String(message.getBody()));
    }), consumerTag -> {
      System.out.println(consumerTag);
    });
  }

  public void publishMessage(String message, Map<String, Object> headers) throws IOException {
    BasicProperties properties = new BasicProperties()
        .builder().headers(headers).build();

    // basicPublish - ( exchange, routingKey, basicProperties, body)
    System.out.println("[Send] [" + headers + "]: " + message);
    channel.basicPublish(exchangeName, "", properties, message.getBytes());
  }
}

Constant.java

package com.gpcoder.headersexchange;

public final class Constant {

// Exchange

public static final String EXCHANGE_NAME = "GPCoderHeadersExchange";

// Queue

public static final String DEV_QUEUE_NAME = "QDeveloper";

public static final String MANAGER_QUEUE_NAME = "QManager";

public static final String PUBLISHED_QUEUE_NAME = "QPublished";

private Constant() {
super();
}
}

Producer.java

package com.gpcoder.headersexchange;

import com.rabbitmq.client.Connection;

import java.io.IOException;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.concurrent.TimeoutException;

import static com.gpcoder.headersexchange.Constant.*;

public class Producer {

private HeadersExchangeChannel channel;

public void start() throws IOException, TimeoutException {
// Create connection
Connection connection = ConnectionManager.createConnection();

// Create channel
channel = new HeadersExchangeChannel(connection, EXCHANGE_NAME);

// Create headers exchange
channel.declareExchange();

// Create headers
Map<String, Object> devHeaders = new HashMap<>();
devHeaders.put("x-match", "any"); // Match any of the header
devHeaders.put("dev", "Developer Channel");
devHeaders.put("general", "General Channel");

Map<String, Object> managerHeaders = new HashMap<>();
managerHeaders.put("x-match", "any"); // Match any of the header
managerHeaders.put("dev", "Developer Channel");
managerHeaders.put("manager", "Manager Channel");
managerHeaders.put("general", "General Channel");

Map<String, Object> publishedHeaders = new HashMap<>();
publishedHeaders.put("x-match", "all"); // Match all of the header
publishedHeaders.put("general", "General Channel");
publishedHeaders.put("access", "publish");

// Create queues
channel.declareQueues(DEV_QUEUE_NAME, MANAGER_QUEUE_NAME, PUBLISHED_QUEUE_NAME);

// Binding queues with headers
channel.performQueueBinding(DEV_QUEUE_NAME, devHeaders);
channel.performQueueBinding(MANAGER_QUEUE_NAME, managerHeaders);
channel.performQueueBinding(PUBLISHED_QUEUE_NAME, publishedHeaders);
}

public void send(String message, Map<String, Object> headers) throws IOException {
// Send message
channel.publishMessage(message, headers);
}
}

Consumer.java

package com.gpcoder.headersexchange;

import com.rabbitmq.client.Connection;

import java.io.IOException;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.concurrent.TimeoutException;

import static com.gpcoder.headersexchange.Constant.*;

public class Consumer {

private HeadersExchangeChannel channel;

public void start() throws IOException, TimeoutException {
// Create connection
Connection connection = ConnectionManager.createConnection();

// Create channel
channel = new HeadersExchangeChannel(connection, EXCHANGE_NAME);

// Create headers exchange
channel.declareExchange();

// Create headers
Map<String, Object> devHeaders = new HashMap<>();
devHeaders.put("x-match", "any"); // Match any of the header
devHeaders.put("dev", "Developer Channel");
devHeaders.put("general", "General Channel");

Map<String, Object> managerHeaders = new HashMap<>();
managerHeaders.put("x-match", "any"); // Match any of the header
managerHeaders.put("dev", "Developer Channel");
managerHeaders.put("manager", "Manager Channel");
managerHeaders.put("general", "General Channel");

Map<String, Object> publishedHeaders = new HashMap<>();
publishedHeaders.put("x-match", "all"); // Match all of the header
publishedHeaders.put("general", "General Channel");
publishedHeaders.put("access", "publish");

// Create queues
channel.declareQueues(DEV_QUEUE_NAME, MANAGER_QUEUE_NAME, PUBLISHED_QUEUE_NAME);

// Binding queues with headers
channel.performQueueBinding(DEV_QUEUE_NAME, devHeaders);
channel.performQueueBinding(MANAGER_QUEUE_NAME, managerHeaders);
channel.performQueueBinding(PUBLISHED_QUEUE_NAME, publishedHeaders);
}

public void subscribe() throws IOException {
// Subscribe message
channel.subscribeMessage(DEV_QUEUE_NAME);
channel.subscribeMessage(MANAGER_QUEUE_NAME);
channel.subscribeMessage(PUBLISHED_QUEUE_NAME);
}

}

App.java

package com.gpcoder.headersexchange;

import java.io.IOException;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.concurrent.TimeoutException;

public class App {

public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException {
// Create producers, queues and binding queues to Headers Exchange
Producer producer = new Producer();
producer.start();

// Publish some messages
Map<String, Object> devHeader = new HashMap<>();
devHeader.put("dev", "Developer Channel");
producer.send("[1] Developer message", devHeader);

Map<String, Object> managerHeader = new HashMap<>();
managerHeader.put("manager", "Manager Channel");
producer.send("[2] Manager message", managerHeader);

Map<String, Object> generalHeader = new HashMap<>();
generalHeader.put("general", "General Channel");
producer.send("[3] General message", generalHeader);

Map<String, Object> publishedHeader = new HashMap<>();
publishedHeader.put("general", "General Channel");
publishedHeader.put("access", "publish");
producer.send("[4] Published message", publishedHeader);

// Create consumers, queues and binding queues to Headers Exchange
Consumer consumer = new Consumer();
consumer.start();
consumer.subscribe();
}
}

Output của chương trình:

[Send] [{dev=Developer Channel}]: [1] Developer message
[Send] [{manager=Manager Channel}]: [2] Manager message
[Send] [{general=General Channel}]: [3] General message
[Send] [{general=General Channel, access=publish}]: [4] Published message
[Received] [QDeveloper]: amq.ctag-NEPntH2xJ4411lij29dCyg
[Received] [QDeveloper]: [1] Developer message
[Received] [QDeveloper]: amq.ctag-NEPntH2xJ4411lij29dCyg
[Received] [QDeveloper]: [3] General message
[Received] [QDeveloper]: amq.ctag-NEPntH2xJ4411lij29dCyg
[Received] [QDeveloper]: [4] Published message
[Received] [QManager]: amq.ctag-UBFWB3QQqjgbPNAdyx87NQ
[Received] [QManager]: [1] Developer message
[Received] [QManager]: amq.ctag-UBFWB3QQqjgbPNAdyx87NQ
[Received] [QManager]: [2] Manager message
[Received] [QManager]: amq.ctag-UBFWB3QQqjgbPNAdyx87NQ
[Received] [QManager]: [3] General message
[Received] [QManager]: amq.ctag-UBFWB3QQqjgbPNAdyx87NQ
[Received] [QManager]: [4] Published message
[Received] [QPublished]: amq.ctag-j0yil4i64E5lepsuKdKFdg
[Received] [QPublished]: [4] Published message

Như bạn thấy:

 • developer có thể nhận bất kỳ Message nào có header là {“dev”, “Developer Channel”} hoặc {“general”, “General Channel”}.
 • manager có thể nhận bất kỳ Message nào có header là {“dev”, “Developer Channel”} hoặc {“general”, “General Channel”} hoặc {“manager”, “Manager Channel”}.
 • customer có thể nhận bất kỳ Message nào có header là {“dev”, “Developer Channel”} và {“access”, “publish”}.

Tài liệu tham khảo: