Sử dụng Git ở localgit status git add git commit git commit –amend git reset –soft git reset –hard git rebase –interative

Nội dung:

Git là một công cụ rất tốt để quản lý source code. Sau đây tôi xin giới thiệu 1 số câu lệnh git cơ bản trên local. Tôi sẽ dùng hình ảnh của SourceTree để dễ dàng minh hoạ.

Trên local, git theo dõi sự thay đổi trên 3 vùng: Working Place, Stage và Repository

Hiện tại tôi đang có 1 project, tôi thay đổi 1 file trên đó, tất nhiên tôi thay đổi ở working place. (CaptureTableViewController.swift).

Đầu tiên hãy xem git có cập nhật sự thay đổi này không ?

Dùng lệnh:

git status

Git nói rằng bạn có file đã thay đổi.

Để đưa file này lên vùng Stage Place, sử dụng câu lệnh:

git add <filename>

Khi đã đưa vào trạng thái Staged, file có thể commit (File mới nhất này sẽ được nằm ở vùng Repository)

Cơ hội gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm với các chuyên gia Xamarin trong & ngoài nước!

Lệnh commit:

git commit -m “GHIAM”

“GHIAM” ở đây là miêu tả về commit này làm chức năng gì.

Sau khi commit xong, Sourcetree xuất hiện commit mới:

Giả sử sau khi commit chức năng Ghi âm vừa rồi, bạn thấy mình phải thay đổi thêm, và không muốn có thêm commit.

Sử dụng lệnh:

git add <filename>

git commit –amend

Khi thêm 1 vài chức năng mới, các commit có thể dễ dàng theo dõi trên Sourcetree

Bây giờ có 1 số trường hợp bạn có thể gặp phải:

Bạn muốn gộp 3 commit này làm một, nhưng vẫn giữ nguyên các thay đổi cuối cùng

Sử dụng lệnh sau:

git reset –soft <commit_id>

Bạn muốn bỏ cả 2 commit này, để về trạng thái ngay sau khi commit “GHIAM”

Sử dụng lệnh sau:

git reset –hard <commit_id>

Có 3 commit: GHIAM, testcommit1, testcommit2, bạn muốn bỏ các thay đổi ở testcommit2, để quay về trạng thái khi testcommit1xong

Sử dụng lệnh sau:

git rebase –interactive <commit_id>

Techtalk via viblo