So sánh tất cả cú pháp của Kotlin vs Swift mà developer nên biết

TechTalk đã tổng hợp và so sánh mọi thứ trong code của Swift vs Kotlin. Và từ đó thấy sự tường đồng đến bất ngờ của 2 ngôn ngữ này mà ae developer nên biết trước khi muốn học thêm iOS hay Android.

  So sánh tất cả cú pháp của Kotlin vs Swift mà developer nên biết
Kotlin vs Swift – Android và iOS cùng hướng tới việc tạo ra một ngôn ngữ universal.”]

  Swift 5 Có gì mới ?

Hello World

Swift Kotlin
print(“Hello, world!”) println(“Hello, world!”)

Variables And Constants

Swift Kotlin
var myVariable = 42
myVariable = 50
let myConstant = 42
var myVariable = 42
myVariable = 50
val myConstant = 42

Explicit Types

Swift Kotlin
let explicitDouble: Double = 70 val explicitDouble: Double = 70.0

Type Coercion

Swift Kotlin
let label = “The width is “
let width = 94
let widthLabel = label + String(width)
val label = “The width is “
val width = 94
val widthLabel = label + width

String Interpolation

Swift Kotlin
let apples = 3
let oranges = 5
let fruitSummary = “I have (apples + oranges) ” + “pieces of fruit.”
val apples = 3
val oranges = 5
val fruitSummary = “I have ${apples + oranges} ” + “pieces of fruit.”

Range Operator

Swift

 

Kotlin

 

Inclusive Range Operator

Swift

 

Kotlin

 

COLLECTIONS

Arrays

Swift Kotlin
var shoppingList = [“catfish”, “water”,
“tulips”, “blue paint”]
shoppingList[1] = “bottle of water”
val shoppingList = arrayOf(“catfish”, “water”,
“tulips”, “blue paint”)
shoppingList[1] = “bottle of water”

Maps Swift

Swift Kotlin
var occupations = [
“Malcolm”: “Captain”,
“Kaylee”: “Mechanic”,
]
occupations[“Jayne”] = “Public Relations”
val occupations = mutableMapOf(
“Malcolm” to “Captain”,
“Kaylee” to “Mechanic”
)
occupations[“Jayne”] = “Public Relations”

Empty Collections

Swift Kotlin
let emptyArray = [String]()
let emptyDictionary = [String: Float]()
val emptyArray = arrayOf()
val emptyMap = mapOf()

FUNCTIONS

Swift

 

Kotlin

 

Tuple Return

Swift

 

Kotlin

 

Variable Number Of Arguments

Swift

 

Kotlin

 

Function Type

Swift

 

Kotlin

 

Map

Swift Kotlin
let numbers = [20, 19, 7, 12]
numbers.map { 3 * $0 }
val numbers = listOf(20, 19, 7, 12)
numbers.map { 3 * it }

Sort

Swift Kotlin
var mutableArray = [1, 5, 3, 12, 2]
mutableArray.sort()
listOf(1, 5, 3, 12, 2).sorted()

Named Arguments

Swift

 

Kotlin

 

CLASSES

Swift

 

Kotlin

 

Sử dụng

Swift

 

Kotlin

 

Subclass

Swift

 

Kotlin

 

Checking Type

Swift

 

Kotlin

 

Pattern Matching

Swift

 

Kotlin

 

Downcasting

Swift

 

Kotlin

 

Protocol

Swift

 

Kotlin

 

Extensions

Swift

 

Kotlin

 

Tương lại không xa ae developer iOS vs Android có thể nói chuyện với nhau một cách dễ dàng hơn trong code và dev app. Vì có quá nhiều sự tương đồng.

TechTalk via CafeDev