Cần giá trị boolean bạn tính từ giá trị state

const isLoading = (status) => status === statusEnum.loading;