Hướng dẫn pull images từ docker repository, registry (docker pull)

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Hướng dẫn pull images từ docker repository, registry (docker pull)

  20 trường hợp sử dụng lệnh Docker cho developer
  Cách thiết lập một dự án Symfony để làm việc với Docker Subdomains

Ví dụ docker pull

Để pull docker image ta dùng lệnh sau:

docker pull [OPTIONS] NAME[:TAG|@DIGEST]

Trong đó có các OPTIONS sau:

--all-tags , -a Tải tất cả các tag của image trong repsitoryDownload all tagged images in the repository
--disable-content-trust true Bỏ qua bước verify image
--platform experimental (daemon)API 1.32+Thiết lập platform nếu server cho phép nhiều platform
--quiet , -q Thu gọn log của lệnh

Ví dụ: pull image ubuntu với tag là 18.04

docker pull ubuntu:18.04

Hướng dẫn pull images từ docker repository, registry (docker pull)

Okay, Done!

References: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/pull/

Bài viết gốc được đăng tải tại stackjava.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev