Hướng dẫn giải bài toán phân bổ số lượng (thuật toán chia kẹo) trong sqlserver

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải bài toán phân bổ số lượng (bài toán chia kẹo) trong lập trình cơ sở dữ liệu sqlserver.

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải bài toán phân bổ số lượng (bài toán chia kẹo) trong lập trình cơ sở dữ liệu sqlserver.

Ví dụ: mình có hình database như ở bên dưới

candy_algorithm_sqlserver

Ở hình trên các bạn thấy:

+ Mình có số lượng của tổng PO là : 375 [DocEntry = 1](số lượng vào)

+ Và một bản hiển thị ở dưới cần chia cho [DocEntry] lần lượt là: 100, 200 và 200.

Nếu với số lượng như hình trên kết quả mình muốn hiển thị như hình dưới lần lượt là: 100, 200, sau khi chia hết 300 thì còn 75 chia cho column thứ 3.

Nếu số lượng vào dư lên, sẽ được cộng dồn vào cho column ở ô cuối cùng.

Kết quả khi chạy truy vấn SQL chia kẹo:

candy_sqlserver

Câu lệnh truy vấn T-SQL:

DROP TABLE #po;
DROP TABLE #inv;
DROP TABLE #temp;
CREATE TABLE #PO
(
  PO VARCHAR(10),
  DocEntry INT,
  Qty INT
);
CREATE TABLE #INV
(
  INV VARCHAR(10),
  DocEntry INT,
  Qty INT
);
INSERT INTO #PO
(
  PO,
  DocEntry,
  Qty
)
VALUES
('A123', 1, 200);
INSERT INTO #PO
(
  PO,
  DocEntry,
  Qty
)
VALUES
('A123', 1, 150);
INSERT INTO #PO
(
  PO,
  DocEntry,
  Qty
)
VALUES
('A123', 1, 25);
INSERT INTO #PO
(
  PO,
  DocEntry,
  Qty
)
VALUES
('B123', 2, 50);
INSERT INTO #PO
(
  PO,
  DocEntry,
  Qty
)
VALUES
('B123', 2, 30);
INSERT INTO #INV
(
  INV,
  DocEntry,
  Qty
)
VALUES
('IV100', 1, 100);
INSERT INTO #INV
(
  INV,
  DocEntry,
  Qty
)
VALUES
('IV102', 2, 200);
INSERT INTO #INV
(
  INV,
  DocEntry,
  Qty
)
VALUES
('IV105', 1, 200);
INSERT INTO #INV
(
  INV,
  DocEntry,
  Qty
)
VALUES
('IV106', 2, 190);
INSERT INTO #INV
(
  INV,
  DocEntry,
  Qty
)
VALUES
('IV112', 1, 200);

CREATE TABLE #temp
(
  PO VARCHAR(10),
  DocEntry INT,
  Qty INT
);
INSERT INTO #temp
(
  PO,
  DocEntry,
  Qty
)
SELECT PO,
    DocEntry,
    SUM(Qty)
FROM #PO
GROUP BY PO,
     DocEntry;
SELECT a.PO,
    a.Qty,
    a.Quantity,
    DevideCandy = CASE
             WHEN a.conlai2 > 0
               AND a.conlai2 >= a.Quantity THEN
               a.Quantity
             WHEN a.conlai2 > 0
               AND a.conlai2 < a.Quantity THEN
               a.Quantity
             WHEN (a.conlai2 + a.Quantity) < 0 THEN
               0
             ELSE
               a.conlai2 + a.Quantity
           END
FROM
(
  SELECT p.DocEntry,
      p.PO,
      p.Qty,
      i.INV,
      i.Qty AS Quantity,
      conlai = IIF(
            p.Qty -
            (
              SELECT SUM(rt.Qty)
              FROM #INV rt
              WHERE (rt.DocEntry = i.DocEntry)
                 AND (rt.INV <= i.INV)
            ) < 0,
            0,
            p.Qty -
            (
              SELECT SUM(rt.Qty)
              FROM #INV rt
              WHERE (rt.DocEntry = i.DocEntry)
                 AND (rt.INV <= i.INV)
            )),
      conlai2 = p.Qty -
           (
             SELECT SUM(rt.Qty)
             FROM #INV rt
             WHERE (rt.DocEntry = i.DocEntry)
                AND (rt.INV <= i.INV)
           )
  FROM #temp p
    LEFT JOIN #INV i
      ON (p.DocEntry = i.DocEntry)
) a
ORDER BY a.DocEntry,
     a.INV;

Các bạn có thể copy đoạn script này về để test thử.

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm việc làm SQL Server trên TopDev

TopDev via Laptrinhvb