Hot Reload với dự án Spring Boot trên IntelliJ

Bài viết được sự cho phép của tapchilaptrinh.vn

Giới thiệu

Hot Reload là tính năng tự động chạy lại dự án với bất kì sửa đổi nào vào mã nguồn. Lập trình viên không phải chạy lại dự án một cách thủ công.

  Preload, prefetch và các thuộc tính khác trên link
  Bảo mật ứng dụng Java web bởi Spring Security

Cách thực hiện

Bước 1 — Bổ sung gói thư viện spring-boot-devtools

Đối với dự án dùng Gradle:

compile group: 'org.springframework.boot', name: 'spring-boot-devtools'

Đối dự án dùng với Maven:

<dependency>
    <groupid>org.springframework.boot</groupid>
    <artifactid>spring-boot-devtools</artifactid>
</dependency>

Bước 2 — Cấu hình IntelliJ

  1. Mở mục Settings (Hoặc Preferences trên MacOS) → Build-Execution-Deployment → Compiler
  2. Bật chế độ Build Project Automatically
  3. Bấm tổ hợp phím Ctrl+Shift+A (Windows) hoặc Cmd + Shift + A (MacOS), tìm Registry. Khi hộp thoại Registry hiển thị thì kích hoạt (enable) cấu hình compiler.automake.allow.when.app.running

Bước 3 — Khởi động lại IntelliJ và thưởng thức

Chú ý:

Một số tình huống có thể xảy ra khi sử dụng tính năng Hot Reload là lỗi chạy lại nếu có sử dụng@Autowired trong mã nguồn Spring. Cách giải quyết: dùng phương pháp inject qua contructor thay vì @Autowired .

Author: Đặng Huy Hòa

Bài viết gốc được đăng tải tại tapchilaptrinh.vn

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm Developer hấp dẫn trên TopDev