Hiển thị sản phẩm theo danh mục dạng tabs trong woocommerce

Bài viết được sự cho phép của tác giả Võ Quang Huy

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một chức năng rất hay gặp trong quá trình học lập trình theme wordpress woocommerce. Đó là chức năng hiển thị sản phẩm theo danh mục dạng tabs.

Đây kiểu hiển thị mà các bạn hay gặp trong trang chủ của các website bán hàng. Nó rút gọn không gian mà lại đẹp mắt nên được nhiều người dùng!

Hiển thị sản phẩm theo danh mục dạng tabs trong woocommerce

Demo sản phẩm hiển thị dạng tabs

Các bạn có thể xem bài viết hiển thị sản phẩm theo danh mục woocommerce trước khi xem bài này để dễ hiểu hơn nha.

  10 Add-on Google Sheets phải có dành cho các Recruiters
  Hướng dẫn lập trình theme woocommerce từ a đến z

Chuẩn bị giao diện sản phẩm theo tabs danh mục

Mình sẽ sử dụng chức năng tabs trong bootstrap 4 để làm chức năng này nhé. Các bạn có thể tham khảo chức năng tabs trong bootstrap 4.

Để sử dụng được bootstrap 4 các bạn nhúng các link css và js của bootstrap 4 vào dự án nha.

Code nhúng như sau:

<!-- Nhúng css -->
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">

<!-- Nhúng js -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>

Sau khi nhúng thư viện bootstrap 4 chúng ta có thể dùng đoạn code này để hiện code tabs

<ul class="nav nav-tabs">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link active" data-toggle="tab" href="#home">Home</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" data-toggle="tab" href="#menu1">Menu 1</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" data-toggle="tab" href="#menu2">Menu 2</a>
</li>
</ul>

<!-- Tab panes -->
<div class="tab-content">
<div class="tab-pane container active" id="home">...</div>
<div class="tab-pane container fade" id="menu1">...</div>
<div class="tab-pane container fade" id="menu2">...</div>
</div>

Ở đây sẽ chia làm 2 phần

  • Phần nav là các link tabs
  • Phàn thứ 2 là content tabs

Có nghĩa là khi click vào các link tabs thì phía dưới sẽ xuất hiện các content tương ứng. Các bạn chú ý khi click vào link có href=”#menu1″ thì content ở tabs có id là id=”menu1″ sẽ hiện

Ráp code wordpress hiển thị sản phẩm theo danh mục dạng tabs

Hiển thị danh mục sản phẩm (các tabs)

Để lấy danh mục sản phẩm chúng ta có đoạn code sau:

<ul class="nav nav-tabs">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link active" data-toggle="tab" href="#home">Tất cả</a>
</li>
<?php $args = array( 
'hide_empty' => 0,
'taxonomy' => 'product_cat',
'parent' => 0
); 
$cates = get_categories( $args ); 
foreach ( $cates as $cate ) { ?>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" data-toggle="tab" href="#<?php echo $cate->slug; ?>"><?php echo $cate->name; ?></a>
</li>
<?php } ?>
</ul>

Chúng ta gán cố định tabs đầu tiên là tabs tất cả. Sau đó các tabs tiếp theo là danh mục sản phẩm.

Các bạn chú ý phần href chúng ta sẽ hiện phần slug của danh mục sản phẩm, vì slug của danh mục sản phẩm thì không trùng nhau.

Hiển thị sản phẩm theo danh mục tương ứng với các tabs

Hiển thị sản phẩm theo danh mục dạng tabs trong woocommerce

<div class="tab-content">
<div class="tab-pane container active" id="home">
<?php
$args = array( 
'post_type' => 'product',
'posts_per_page' => 8 
); 
?>
<?php $getposts = new WP_query( $args);?>
<?php global $wp_query; $wp_query->in_the_loop = true; ?>
<?php while ($getposts->have_posts()) : $getposts->the_post(); ?>
<?php global $product; ?>
<div class="item-product">
<a href="<?php the_permalink(); ?>">
<?php echo get_the_post_thumbnail(get_the_ID(), 'thumnail', array( 'class' =>'thumnail') ); ?>
</a>
<h4><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h4>
<div class="price-product"><?php echo $product->get_price_html(); ?></div>
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>?add-to-cart=<?php the_ID(); ?>">Thêm vào giỏ</a>
</div>
<?php endwhile; wp_reset_postdata();?>
</div>
<?php $args = array( 
'hide_empty' => 0,
'taxonomy' => 'product_cat',
'parent' => 0
); 
$cates = get_categories( $args ); 
foreach ( $cates as $cate ) { ?>
<div class="tab-pane container fade" id="<?php echo $cate->slug; ?>">
<?php
$args = array( 
'post_type' => 'product',
'posts_per_page' => 8,
'product_cat' => $cate->slug
); 
?>
<?php $getposts = new WP_query( $args);?>
<?php global $wp_query; $wp_query->in_the_loop = true; ?>
<?php while ($getposts->have_posts()) : $getposts->the_post(); ?>
<?php global $product; ?>
<div class="item-product">
<a href="<?php the_permalink(); ?>">
<?php echo get_the_post_thumbnail(get_the_ID(), 'thumnail', array( 'class' =>'thumnail') ); ?>
</a>
<h4><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h4>
<div class="price-product"><?php echo $product->get_price_html(); ?></div>
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>?add-to-cart=<?php the_ID(); ?>">Thêm vào giỏ</a>
</div>
<?php endwhile; wp_reset_postdata();?>
</div>
<?php } ?>

</div>

Giải thích 1 tí 😀

Ở nội dung tabs có id là id=”home” mình sẽ get ra 8 sản phẩm mới nhất tương ứng với tabs tất cả. Sản phẩm ở vị trí này sẽ show tất cả không biệt tabs nào của danh mục nào.

Ở nội dung các tabs khác, ban đầu chúng ta sẽ chạy vòng lặp get danh mục, trong mỗi danh mục được hiển thị chúng ta lại tiếp tục chạy vòng lặp get bài viết với product_cat tương ứng bằng với slug của danh mục.

Các điểm chú ý

  • Nội dung tabs (Tất cả) id=”home” sẽ hiển thị đầu tiên có gán class “active”
  • Các nội dung các tabs tiếp theo có id chính bằng slug của danh mục id=”<?php echo $cate->slug; ?>”
  • Trong vòng lặp get post chúng ta có một thông số đầu vào là ‘product_cat’ => $cate->slug đây chính là điều kiện hiển thị sản phẩm theo danh mục

Code hoàn thiện của chức năng này:

<ul class="nav nav-tabs">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link active" data-toggle="tab" href="#home">Tất cả</a>
</li>
<?php $args = array( 
'hide_empty' => 0,
'taxonomy' => 'product_cat',
'parent' => 0
); 
$cates = get_categories( $args ); 
foreach ( $cates as $cate ) { ?>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" data-toggle="tab" href="#<?php echo $cate->slug; ?>"><?php echo $cate->name; ?></a>
</li>
<?php } ?>
</ul>
<div class="tab-content">
<div class="tab-pane container active" id="home">
<?php
$args = array( 
'post_type' => 'product',
'posts_per_page' => 8 
); 
?>
<?php $getposts = new WP_query( $args);?>
<?php global $wp_query; $wp_query->in_the_loop = true; ?>
<?php while ($getposts->have_posts()) : $getposts->the_post(); ?>
<?php global $product; ?>
<div class="item-product">
<a href="<?php the_permalink(); ?>">
<?php echo get_the_post_thumbnail(get_the_ID(), 'thumnail', array( 'class' =>'thumnail') ); ?>
</a>
<h4><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h4>
<div class="price-product"><?php echo $product->get_price_html(); ?></div>
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>?add-to-cart=<?php the_ID(); ?>">Thêm vào giỏ</a>
</div>
<?php endwhile; wp_reset_postdata();?>
</div>
<?php $args = array( 
'hide_empty' => 0,
'taxonomy' => 'product_cat',
'parent' => 0
); 
$cates = get_categories( $args ); 
foreach ( $cates as $cate ) { ?>
<div class="tab-pane container fade" id="<?php echo $cate->slug; ?>">
<?php
$args = array( 
'post_type' => 'product',
'posts_per_page' => 8,
'product_cat' => $cate->slug
); 
?>
<?php $getposts = new WP_query( $args);?>
<?php global $wp_query; $wp_query->in_the_loop = true; ?>
<?php while ($getposts->have_posts()) : $getposts->the_post(); ?>
<?php global $product; ?>
<div class="item-product">
<a href="<?php the_permalink(); ?>">
<?php echo get_the_post_thumbnail(get_the_ID(), 'thumnail', array( 'class' =>'thumnail') ); ?>
</a>
<h4><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h4>
<div class="price-product"><?php echo $product->get_price_html(); ?></div>
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>?add-to-cart=<?php the_ID(); ?>">Thêm vào giỏ</a>
</div>
<?php endwhile; wp_reset_postdata();?>
</div>
<?php } ?>

</div>

Tóm lại: 

Hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để làm tính năng hiển thị sản phẩm theo danh mục dạng tabs. Bài viết trong khá dài nhưng thật sự nếu bạn nắm các phần về frontend thì cũng không có chi khó cả.

Ưu điểm của việc bố trí sản phẩm theo tabs

  • Giao diện đẹp
  • Thể hiện được nhiều nội dung ra 1 page
  • Tăng khải nghiệm của người dùng

Nhược điểm

  • Nặng website (Ví dụ danh mục của bản có nhiều việc hiển thị như thế này sẽ show rất nhiều dữ liệu ra 1 page -> Nặng page)
  • Khó khăn trong việc phân trang

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn khi làm dự án cũng như là học làm theme wordpress.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Bài viết gốc được đăng tải tại huykira.net

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev