Giới thiệu NUnit Framework

Bài viết được sự cho phép của vntesters.com

Cũng giống như trong lập trình Python, chúng ta có PyUnit để viết các đoạn mã thực thi việc kiểm thử đơn vị (unit test); trong lập trình .Net, chúng ta có NUnit và MSTest, 2 công nghệ để tự động hóa việc kiểm thử đơn vị. MSTest là một testing framework được phát triển bởi đội ngũ Visual Studio của MicroSort, và được cài đặt chung với phiên bản Ultimate của Visual Studio. Tất nhiên, phiên bản này là phiên bản thương mại, và chúng ta phải mua bản quyền để sử dụng. Ngược lại, NUnit là một testing framework mã nguồn mở được phát triển bởi một nhóm lập trình viên (Charlie Poole, Rob Prouse and Simone Busoli), tương tác trực tiếp với Visual Studio, đồng thời có thể chạy độc lập mà không phụ thuộc vào Visual Studio.

  Giới thiệu JUnit
  Kiểm thử đơn vị trong C# với Nunit và .Net Core

Xem thêm các việc làm C++ lương cao trên TopDev

Cài đặt NUnit

Download chương trình cài đặt NUnit tại đây và cài đặt NUnit theo hướng dẫn như cài một ứng dụng bình thường, các bạn có thể xem clip dưới đây.

Các từ khóa cơ bản sử dụng trong khi viết kiểm thử tự động với NUnit

Thuộc tính trong NUnit để xác định lớp kiểm thử (test class), phương thức kiểm thử (test method), điều khiện đầu vào (pre-condition) và kết thúc (post-condition).

  • TestFixture: Được sử dụng ở đầu mỗi lớp, xác định lớp đó là một lớp kiểm thử.
  • Test: Được sử dụng ở đầu mỗi phương thức bên trong một lớp TestFixture, xác định đó là một phương thức kiểm thử.
  • SetUp: Được sử dụng ở đầu một phương thức bên trong một lớp TestFixture, xác định đó là một phương thức điều kiện đầu vào cho từng phương thức Test. Có thể có hoặc không trong một lớp TestFixture, và chỉ nên được khai báo một lần duy nhất trong một lớp TestFixture.
  • Teardown: Được sử dụng ở đầu một phương thức bên trong một lớp TestFixture, xác định đó là một phương thức điều kiện kết thúc cho từng phương thức Test. Có thể có hoặc không trong một lớp TestFixture, và chỉ nên được khai báo một lần duy nhất trong một lớp TestFixture.
  • SetUpFixture: Được sử dụng ở đầu một lớp, xác định một lớp kiểm thử cơ bản. Trong lớp này sẽ có điều kiện bắt đầu và điều kiện kết thúc cho toàn bộ các lớp TestFixture trong một không gian tên (namespace). Có thể có hoặc không trong một không gian tên, nhưng chỉ được khai báo một lần duy nhất.
  • TestFixtureSetUp: Được sử dụng ở đầu một phương thức bên trong một lớp TestFixture, xác định đó là một phương thức điều kiện bắt đầu cho từng lớp TestFixture. Có thể có hoặc không trong một lớp TestFixture, và chỉ được khai báo một lần duy nhất.
  • TestFixtureTearDown: Được sử dụng ở đầu một phương thức bên trong một lớp TestFixture, xác định đó là một phương thức điều kiện kết thúc cho từng lớp TestFixture. Có thể có hoặc không trong một lớp TestFixture, và chỉ được khai báo một lần duy nhất.

Trong bài tới, mình sẽ giải thích thêm về các từ khóa khác trong NUnit.
[adToAppearHere]

Thực thi các phương thức kiểm thử

Sau khi viết các đoạn mã kiểm thử, chúng ta không thể chạy trực tiếp các đoạn mã này trên Visual Studio mà phải chuyển nó thành ngôn ngữ máy, và thực thi trên ứng dụng NUnit hoặc Visual Studio (từ VS2013 trở lên).

Các bạn có thể download mã nguồn Visual Studio của đoạn mã trên ở đây (hướng dẫn download tu Tusfile).

Bài viết gốc được đăng tải tại vntesters.com

Có thể bạn quan tâm: