Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Tạo file package.json (đồng thời khởi tạo một npm package)

npm init
// dùng các thiết đặt mặc định
npm init --yes

Ghi chú file package.json của node module

Các property chính cần nắm trong file package.json

Tìm việc Json lương cao tại đây

name: tên project

"name": "my-blog-backend",

version: version hiện tại của project

"version": "1.0.0",

main: đường dẫn trỏ đến file entry point chính của project

"main": "server.js",

scripts: chứa các command shortcut

"scripts": {
 "start": "npx babel-node src/server.js",
 "dev": "npx babel-node src/server.js",
 "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
 "lint": "eslint ./server"
},

bugs: địa chỉ để báo bug và email nhận thông báo

"bugs":
{
 "url": "https://github.com/owner/project/issues",
 "email": "[email protected]"
},

private: true nếu bạn không muốn publish, như đang làm project công ty thì không ai để false

"private": true

keywords: hỗ trợ các công cụ search tìm theo từ khóa

"keywords": [
  "node",
  "vue",
 ],

dependencies: những thư viện nào đang phụ thuộc

"dependencies": {
 "express": "^4.17.1"
},

devDependencies: external dependencies trong lúc dev, không cần nếu bạn chỉ lấy production build.

"devDependencies": {
 "@babel/cli": "^7.12.8",
 "@babel/core": "^7.12.9",
 "@babel/node": "^7.12.6",
 "@babel/preset-env": "^7.12.7"
}

repository: code bạn đặt source ở đâu, để người khác có thể đóng góp

"repository": {
 "type" : "git",
 "url" : "https://github.com/npm/cli.git"
}

license: bản quyền, project này open source hay tài sản của công ty

"license": "ISC" // hay proprietary, MIT