Danh sách API của Facebook hay dùng cho dân lập trình

1: Đếm số tin nhắn đã gửi

——————————-
2: Xóa tin nhắn

——————————-
3: Lấy ds tất cả bạn bè

——————————-
4: lấy ds ban bè bị block, faq

——————————-
5: lấy danh sách lời mời kết bạn

——————————-
6: graph api search mọi người

——————————-
7: trang

——————————-
8: nhóm

——————————-
9: scan nhóm đang làm admin+ tham gia

——————————-
10: scan nhóm đang tham gia

——————————-
11: đếm like trang

——————————-
12: gửi tin nhắn theo list id

——————————-
13: mời thích trang

14: mời tham gia sự kiện

——————————-
15: comment tag

——————————-
16: share post lên tường bạn bè

——————————-
17:share tag bạn bè

——————————-
18: share post gr

Techtalk Via mystown