9 câu hỏi lắt léo về Promise

1.

var p = new Promise((resolve, reject) => {
 reject(Error('The Fails!'))
})
p.catch(error => console.log(error.message))
p.catch(error => console.log(error.message))

Kết quả output

 1. Kết quả lỗi log ra 1 lần
 2. Kết quả lỗi log ra 2 lần
 3. UnhandledPromiseRejectionWarning

.catch sẽ làm việc giống như .addEventListener(event, callback) hay Event Emitter .on(event, callback). Có thể add thêm bao nhiêu tùy thích, nó số chạy tất cả các callback đã đăng ký

2var p = new Promise((resolve, reject) => {
 return Promise.reject(Error('The Fails!'))
})
p.catch(error => console.log(error.message))
p.catch(error => console.log(error.message))
 1. Kết quả lỗi log ra 1 lần
 2. Kết quả lỗi log ra 2 lần
 3. UnhandledPromiseRejectionWarning

Khi khởi tạo một Promise, chúng ta phải gọi một trong hai callback resolve() hoặc reject(). Nó ko return giá trị. Không thể dùng Promise.reject() như ở trên. Đáp án: UnhandledPromiseRejectionWarning

3

var p = new Promise((resolve, reject) => {
  reject(Error('The Fails!'))
 })
 .catch(error => console.log(error))
 .then(error => console.log(error))

 

Kết quả

 1. In ra lỗi và undefined
 2. in ra lỗi 2 lần
 3. UnhandledPromiseRejectionWarning
 4. undefined

annotated-code/question-3.png

Gợi ý thứ nhất console.log() luôn trả về undefined. Thứ 2, khi đặt .catch trước .then như thế, nó sẽ không nhận được giá trị từ hàm trước đó, mọi thứ đã dừng lại ở catch. Đáp án In ra lỗi và undefined

4

var p = new Promise((resolve, reject) => {
  reject(Error('The Fails!'))
 })
 .catch(error => console.log(error.message))
 .catch(error => console.log(error.message))

 

 1. In ra lỗi một lần
 2. In ra lỗi 2 lần
 3. UnhandledPromiseRejectionWarning

Giải thích như trên, câu catch thứ 2 không được gọi đến, điều đặc biệt là bạn có thể đặt .then ở phía sau catch nhưng không thể đặt catch sau catch. Đáp án: In ra lỗi 1 lần

5

new Promise((resolve, reject) => {
  resolve('Success!')
 })
 .then(() => {
  throw Error('Oh noes!')
 })
 .catch(error => {
  return "actually, that worked"
 })
 .catch(error => console.log(error.message))

 

 1. In lỗi 1 lần
 2. In lỗi 2 lần
 3. UnhandledPromiseRejectionWarning
 4. Ko in gì cả

catch có thể được sử dụng để bỏ qua hoặc ghi đè lên giá trị lỗi bằng cách cho return một giá trị. Trò này chỉ làm được khi trước đó then có trả về giá trị. Đáp án: không in gì cả

6

Promise.resolve('Success!')
 .then(data => {
  return data.toUpperCase()
 })
 .then(data => {
  console.log(data)
 })

 

 1. In ra “Success!” và “SUCCESS!”
 2. In ra “Success!”
 3. In ra “SUCCESS!”
 4. Không in ra gì cả

.then sẽ truyền dữ liệu theo thứ tự đã viết, khi return giá trị, hàm then tiếp thiệu sẽ nhận giá trị return này. Đáp án: In ra “SUCCESS!”

7

Promise.resolve('Success!')
 .then(data => {
  return data.toUpperCase()
 })
 .then(data => {
  console.log(data)
  return data
 })
 .then(console.log)

 

 1. In ra “SUCCESS!”
 2. In ra “Success!”
 3. In ra “SUCCESS!” và “SUCCESS!”
 4. Không in ra gì cả

Giải thích tương tự như trên. Đáp án: In ra “SUCCESS!” và “SUCCESS!”

8

Promise.resolve('Success!')
 .then(data => {
  data.toUpperCase()
 })
 .then(data => {
  console.log(data)
 })

 

 1. In ra “SUCCESS!”
 2. In ra “Success!”
 3. In ra “SUCCESS!” và “SUCCESS!”
 4. In ra “undefined”

Nếu muốn truyền giá trị xuống .then bên dưới, trước đó phải return. Đáp án: In ra “undefined”

9

Promise.resolve('Success!')
 .then(() => {
  throw Error('Oh noes!')
 })
 .catch(error => {
  return 'actually, that worked'
 })
 .then(data => {
  throw Error('The fails!')
 })
 .catch(error => console.log(error.message))

 

 1. In ra “Oh noes!” và “The fails!”
 2. In ra “Oh noes!”
 3. In ra “The fails!”
 4. In ra “actually, that worked”
 5. Không in ra gì cả

Tổng hợp những kiến thức ở trên, hy vọng bạn trả lời đúng câu này. Ở then đầu tiên, chúng ta throw một error, catch tiếp theo chúng ta return coi như bỏ qua error này, then thứ 2, nhận data nhưng chúng ta ko làm gì với nó cả, mà throw một error khác, catch cuối cùng sẽ là giá trị error vừa throw ở trên. Đáp án: In ra “The fails!”.

TopDev via Vuilaptrinh

Xem thêm các vị trí tuyển dev lương cao tại đây