5 điểm khác nhau giữa function thường và arrow function

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Lựa chọn cách viết nào cho phù hợp theo tính huống đang cần là cái chúng ta sẽ có được câu trả lời khi đi qua 5 điểm khác biệt này

Function thường là những function được khai báo ở 2 dạng sau

function hello() {
  return 'hello';
}

const hello = function() {
  return 'hello'
}

 

Còn arrow function là dạng chắc ai cũng biết

const hello = () => {
  return 'hello'
}

 

1. giá trị của this

Với function thường giá trị của this khá khó lường, tùy thuộc thời điểm chúng ta gọi nó. Như tình huống sau, nếu không có strict mode, thì giá trị nó là global object (window), còn có strict mode nó sẽ là undefined

function myFunction() {
 console.log(this);
}

myFunction(); 
// => global object (window)

 

Giá trị nó sẽ tùy thuộc vào ngữ cảnh, như trong trường hợp này, nó chính là object chính chủ của phương thức

const myObject = {
 method() {
  console.log(this);
 }
};

myObject.method(); 
// => "myObject"

 

Với arrow function, this sẽ luôn bằng với giá trị của function ở ngoài, arrow function không khai báo thêm vùng tự trị riêng (execution context), mà dùng chung với thằng cha

const myObject = {
 myMethod(items) {
  console.log(this); // "myObject"
  const callback = () => {
   console.log(this); // "myObject"
  };
  items.forEach(callback);
 }
};

myObject.myMethod([1, 2, 3]);

 

Đây là một đặc tính giúp chúng ta không còn dùng đến self = this hay callback.bind(this)

2. Constructor

Để khởi tạo một object với function bình thường

function Car(color) {
  this.color = color;
}

const redCar = new Car('red');
redCar instanceof Car; // => true

 

Cũng không có vùng tự trị riêng, nên arrow function không thể dùng như một constructor

const Car = (color) => {
 this.color = color;
};

const redCar = new Car('red');
// => TypeError: Car is not a constructor

 

3. Object arguments

Bên trong một function thông thường sẽ được nhét thêm một object đặc biệt arguments, chứa toàn bộ tham số truyền vào cho function đó

function myFunction() {
 console.log(arguments);
}

myFunction('a', 'b'); 
// => { 0: 'a', 1: 'b'}

 

Arrow function sẽ không có object này, và nếu bạn đặt nó vào trong một function bình thường, thì lúc đó giá trị arguments này sẽ của thằng bọc ngoài

function myRegularFunction() {
 const myArrowFunction = () => {
  console.log(arguments);
 }

 myArrowFunction('c', 'd');
}

myRegularFunction('a', 'b'); 
// => { 0: 'a', 1: 'b' }

 

4. Ngầm định có return

Với function thông thường, chúng ta phải rất rõ ràng là return về cái gì

function myFunction() {
 return 42;
}

myFunction(); 
// => 42

function myEmptyFunction() {
 42;
}

function myEmptyFunction2() {
 42;
 return;
}

myEmptyFunction(); 
// => undefined
myEmptyFunction2(); 
// => undefined

 

Với arrow function nó có hơi đặc biệt, nếu chỉ có một expression, bỏ qua dấu ngoặc đơn luôn, thì giá trị của expression sẽ được return

const increment = (num) => num + 1;

increment(41); 
// => 42

 

5. Phương thức

Các function thông thường sẽ là lựa chọn hàng đầu khi viết phương thức cho class

class Hero {
 constructor(heroName) {
  this.heroName = heroName;
 }

 logName() {
  console.log(this.heroName);
 }
}

const batman = new Hero('Batman');

 

Nhưng khi bạn không muốn thay đổi giá trị của this, arrow function sẽ là lựa chọn hợp lý hơn

class Hero {
 constructor(heroName) {
  this.heroName = heroName;
 }

 logName = () => {
  console.log(this.heroName);
 }
}

const batman = new Hero('Batman');

https://dmitripavlutin.com/differences-between-arrow-and-regular-functions/

Bài viết gốc được đăng tải tại Vuilaptrinh